Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton Lapin piiri r.y:n säännöt

NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Laulajain ja Soittajain Liiton Lapin piiri r.y.
  Yhdistyksen kotipaikka on Kemi.
  Yhdistyksen kieli on suomi.
  Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimeä piiri ja Suomen Laulajain ja Soittajain liitosta nimeä SULASOL.

JÄRJESTÖLLINEN ASEMA JA TOIMINTA-ALUE

 1. Piiri liittyy itsenäisenä elimenä SULASOLin järjestörakenteeseen avustaen SULASOLia sen tarkoitusperien toteuttamisessa.
  Piiri toimii alueella, ja käsittää Lapin läänin.

TARKOITUS JA TOIMINTA

 1. Piirin tarkoituksen on toimia SULASOLin ja piirin alueella olevien SULASOLin jäsenten välisenä yhdyssiteenä, herättää kiinnostusta musiikkiin ja tukea musiikkitoiminnan alueellista kehitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri

  • avustaa ja tukee alueellaan olevia SULASOLin jäseniä kaikissa niiden toimintaan liittyvissä asioissa,

  • tekee alueellista kasvatus-, neuvonta-, valmennus- ja opetustyötä,

  • toimeenpanee jäsentilaisuuksia, yhteisesiintymisiä sekä laulu- ja soittojuhlia.

  • kehittää yhteistoimintaa valtakunnallisten liittojen, muiden piirien ja toisten samalla alueella toimivien musiikkijärjestöjen kanssa,

  • avustaa SULASOLia alueelliseen hallintoon liittyvissä tehtävissä,

  • osallistuu niiden valtakunnallisten tapahtumien toteuttamiseen, jotka SULASOLin tai liittojen toimesta suoritetaan piirin alueella sekä

  • on yhteydessä viranomaisiin tehden esityksiä, antaen ja välittäen lausuntoja.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

 

 1. Toimintansa tukemiseksi piiri, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen viranomaisen luvan,

  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,

  • järjestää keräyksiä ja arpaisia,

  • hankkii varoja harjoittamalla kustannus- ja julkaisutoimintaa,

  • voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä

  • perustaa rahastoja.

JÄSENET

 1. Piirin varsinaisia jäseniä ovat kaikki sen alueella toimivat SULASOLin jäsenyhdistykset. Kun uusi jäsenyhdistys liittyy SULASOLin jäseneksi, tulee siitä samalla alueensa piirin jäsen.

 2. Piirin kannattajajäseneksi voi liittyä henkilö tai yhteisö, jonka piirihallitus kannattajajäseneksi hyväksyy.
  Kannattajajäsenellä ei ole piirin kokouksissa äänioikeutta.

 3. Piirin kunniapuheenjohtajaksi, jona voi olla yksi henkilö kerrallaan, voi piirikokous kutsua henkilön, joka on erittäin ansiokkaasti toiminut piirin puheenjohtajana.
  Piirin kunniajäseneksi voi piirihallituksen kokous kutsua henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti piirin tarkoitusperien hyväksi.
  Päätösten on oltava yksimielisiä.
  Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on piirin kokouksissa äänioikeus.

 4. Jäsen voi erota piiristä eroamalla SULASOLista. Erosta on ilmoitettava kirjallisesti SULASOLin liittohallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti liittokokouksen pöytäkirjaan.
  SULASOLin liittohallitus voi erottaa SULASOLista ja samalla piiristä jäsenen, joka huomautuksista huolimatta toimii vastoin SULASOLin tai piirin tarkoitusperiä tai jättää SULASOLin ja piirin sääntöjen määräämät velvoitteet suorittamatta. Erottamispäätöksestä on oikeus kirjallisesti vedota SULASOLin liittohallitukseen kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut tiedoksi.

MAKSUT JA VELVOLLISUUDET

 1. Varsinainen jäsen suorittaa piirille henkilöjäsenmääräänsä perustuen jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous vuosittain määrä.
  Perimisen suorittaa SULASOL muiden sille tulevien maksujen yhteydessä.

 2. Kannattajajäsen suorittaa piirille piirihallituksen vuosittain määräämän kannattajajäsenmaksun.

  • yhteenvedon jäsenmäärästään edellisen vuoden päättyessä,

  • toiminta- ja tilikertomuksen edelliseltä vuodelta,

  • toimintasuunnitelman ja talousarvion alkaneelle vuodelle,

  • piirikokousten pöytäkirjat,

  • tiedot piirin virallisista toimihenkilöistä osoitteineen sekä

  • muut SULASOLin pyytämät tiedot.

 3. Piiri lähettää SULASOLin toimistolle keskusrekisteriä varten helmikuun loppuun mennessä

TOIMIELIMET

 1. Piirin toimielimet ovat piirikokous, piirihallitus, työvaliokunta ja musiikkivaliokunta mikäli piirihallitus katsoo sen nimeämisen tarpeelliseksi.
  Piirihallitus voi asettaa avukseen tilapäisiä elimiä eri tehtäviin.

PIIRIKOKOUS

 1. Piiri kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen vuosikokoukseen helmikuussa.
  Vuosikokouksessa

  • esitetään kertomus piirin edellisen vuoden toiminnasta,

  • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,

  • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

  • hyväksytään alkaneen vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

  • päätetään alkaneen vuoden jäsenmaksun suuruus,

  • päätetään hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavien korvausten ja palkkioiden määrästä,

  • valitaan sääntöjen kohdan 17 mukaisesti erovuorossa olevien tilalle piirihallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet. Valinta suoritetaan tasapuolisesti eri jäsenryhmistä.

  • valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat,

  • valitaan SULASOLin liittokokousvuonna piirin ehdokas liittohallituksen jäseneksi ja liittohallituksen jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi,

  • valitaan SULASOLin liittokokousvuonna puhevaltainen liittokokousedustaja ja hänelle varamies

  • käsitellään muut piirihallituksen esitykset sekä asiat, jotka joku piirin jäsen on kirjallisesti ennen alkaneen vuoden tammikuun viidettätoista päivää esittänyt vuosikokouksen käsiteltäväksi.

Ylimääräinen piirikokous pidetään piirihallituksen kutsusta, milloin piirihallitus pitää sitä tarpeellisena tai milloin yksi viidesosaa jäsenistä sitä määrätyn asian käsittelemistä varten piirihallitukselta pyytää.

 1. Piirikokoukseen on kunkin piirin jäsenyhdistys oikeutettu lähettämään yhden edustajan kutakin alkavaa kymmentä henkilöjäsentä kohti. Kullakin edustajalla on yksi ääni. Edustaja voi kuitenkin valtakirjalla käyttää koko yhdistyksensä äänimäärää.

 2. Piirikokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä kirjallisesti jokaiselle piirin jäsenyhdistykselle vähintään kymmentä vuorokautta ennen kokousta.
  Ilmoituksen yhteydessä on lähetettävä piirikokouksen asialista.

PIIRIHALLITUS

 1. Piirihallitus johtaa piirin toimintaa lain, näiden sääntöjen, piirikokousten päätösten ja SULASOLin ohjeiden mukaisesti. Tässä tarkoituksessa piirihallitus

  • kutsuu koolle piirikokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat,

  • laatii piirin toiminta- ja tilikertomuksen edelliseltä vuodelta sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavalle vuodelle,

  • hoitaa piirin omaisuutta ja sitä koskevaa tilinpitoa,

  • toimittaa SULASOLin toimistolle näiden sääntöjen kohdan 11 mukaiset tiedot,

  • asettaa avukseen tarvittaessa jaostoja ja vahvistaa niiden toimintaohjeet,

  • valitsee piirin edustajat eri yhteisöihin, toimikuntiin ja kokouksiin,

  • tekee piirikokoukselle esityksen piirin laulu- ja soittojuhlien toimeenpanosta ja niiden ohjelmasta,

  • antaa ja välittää lausuntoja piiriä ja sen jäseniä koskevissa asioissa SULASOLille ja alueellisille viranomaisille,

  • tekee piirikokoukselle esityksen kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta,

  • valitsee piirin kunniajäsenet,

  • tekee esitykset SULASOLin liittohallitukselle piirin henkilö- tai yhteisöjäsenien palkitsemisesta tai SULASOLin merkkiohjesäännön mukaisista huomionosoituksista,

  • myöntää piirin merkkiohjesäännön mukaiset tunnustukset,

  • on yhteistoiminnassa liittojen, muiden piirien sekä alueellaan olevien musiikkijärjestöjen kanssa sekä

  • hoitaa muut piirin toiminnan vaatimat piirihallitukselle kuuluvat tehtävät.

 2. Piirihallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä 8, 10 tai 12 jäsentä ja jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet, valitaan piirin vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä varajäsenineen, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien, on vuosittain erovuorossa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.
  Piirihallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, ottaa itselleen sihteerin ja taloudenhoitajat, joka voi olla sama henkilö, sekä nimeää piirin musiikkivaliokunnan mikäli siihen on erityistät arvetta.
  Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta.
  Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.

  • valmistelee piirihallitukselle esitettävät asiat

  • käyttää tarvittaessa piirihallituksen sille suomaa päätäntä- ja toimeenpanovaltaa tapauksissa, jossa koko piirihallituksen koollekutsumista ei pidetä tarpeellisena.

 3. Piirihallituksen työvaliokunta

Työvaliokuntaan kuuluu piirihallituksen valitsema puheenjohtaja, kaksi piirihallituksen jäsentä sekä piirin taloudenhoitaja ja sihteeri.
Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta. Se on päätösvaltainen, jos puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi sen jäsenistä on saapuvilla.
Piirihallituksen musiikkivaliokunta valmistelee ja toteuttaa musiikkitapahtumiin liittyvät asiat, jotka piirihallitus sille antaa.
Musiikkivaliokuntaan kuuluu piirihallituksen nimeämät puheenjohtaja ja 2-4 jäsentä.
Musiikkivaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta.

NIMEN KIRJOITTAMINEN

 1. Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

 1. Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja jätetään tammikuun viidenteentoista päivään mennessä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintakastajien on tammikuun loppuun mennessä annettava lausunto piirihallitukselle.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 1. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa piirikokouksen päätöksellä. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa ja muutoksen on tullakseen hyväkstyksi saatava vähintään kolmeneljäsosaa annetuista äänistä.

PIIRIN PURKAMINEN

 1. Jos piiri ehdotetaan purettavaksi, on asia käsiteltävä sitä varten koolle kutsutussa piirikokouksessa ja on ehdotuksen, tullakseen hyväksytyksi, saatava vähintään viisikuudesosaa annetuista äänistä. Tämä päätös on muuttumattomana vahvistettava vähintään kuukausi sen jälkeen pidettävässä uudessä piirikokouksessa ja vähintään samalla äänten enemmistöllä.
  Jos piiri purkautuu, on sen varat käytettävä musiikin harrastuksen edistämiseen piirin alueelle viimeisen piirikokouksen päättämällä tavalla.

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

 1. Piirikokouksissa, piirihallituksn kokouksissa ja piirihallituksen asettamien valiokuntien kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole määrätty toisin. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit on toimitettava suljetuin lipun, jos joku kokouksen osanottaja sitä vaatii.

 2. Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.

Mauno Astalan stipendirahaston säännöt

 1. Mauno Astalan stipendirahasto perustettiin Kemissä 23.9.1989. Tuolloin Mauno Astalan omaisten puolesta johtaja Aimo Astala luovutti Mauno Astana muistorahaston varat stipendirahastolle.

 2. Stipendirahasto luovutettiin SULASOL Lapin piiri r.y:n käyttöön ja sen hoidosta vastaa piirin hallitus siten kuin stipendirahastoista on yleensä voimassa.

 3. Rahaston lahjoitushetken pääoma on 20 649,53 mk (kaksikymmentätuhatta kuusisataa neljäkymmentä yhden ja 53 p). Rahaston varoja voidaan kartuttaa piirihallituksen haluamalla tavalla, ja se voi ottaa vastaan lahjoituksia myös ulkomailta. Sen vuoksi tulisi vuosittaisissa SULASOLin piirin tiedotteissa mainita rahaston olemassaolosta.

 4. Rahaston peruspääoman tuotto ja tarkoitukseen muuten saatavien varojen tuotto muodostavat käyttöpääoman, josta stipendit jaetaan. Stipendi/stipendit jaetaan SULASOL Lapin piirin tai Pohjois-Kalotin alueella toimivalle musiikkiyhteisölle tai yksityiselle musiikin harrastajalle siten kuin piirin hallitus määrää. Hallituksen joutuessa stipendin saajasta äänestämään, ratkaisee tasatuloksen sattuessa puheenjohtajan ääni.

 5. Koska erityisesti nuorten musiikkiharrastusten edistäminen sekä kansainvälisyys ja Pohjoismainen yhteistyö olivat Mauno Astalan sydäntä lähellä, tämä tulisi ottaa stipendien jaossa huomioon.

 6. Mikäli SULASOL Lapin piiri r.y:n toiminta lakkaa, siirtyvät rahaston varat SULASOL r.y:n käyttöön.

 7. Tämän stipendirahaston säännöt tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun SULASOL Lapin piiri on ne hyväksynyt.

SULASOL Lapin piirin sääntömääräinen vuosikokous on nämä säännöt yksimielisesti hyväksynyt 25.2.1990